Regulamin Forum
Miłego czytania!

Regulamin Forum
#1
Regulamin Forum OTS.org.pl

 
§ 1. Postanowienia og??lne
Niniejszy Regulamin okre??la zasady i warunki korzystania z forum internetowego OTS.org.pl. Uczestnicz??c w ??yciu Forum akceptujesz wszystkie postanowienia Regulaminu.
Je??li uwa??asz, ??e czyj?? post narusza postanowienia Regulaminu, zg??o?? go u??ywaj??c opcji ???Zg??o?? post???.
Na Forum nie istnieje podzia?? na r??wnych i r??wniejszych, ka??dy ma r??wne prawo do wyra??ania w??asnych opinii i pogl??d??w.
Forum OTS.org.pl nie ponosi odpowiedzialno??ci za tre??ci przesy??ane przez u??ytkownik??w. Wszelkie podejrzenia o ??amanie polskiego prawa przez u??ytkownik??w powinny zosta?? skierowane do odpowiednich s??u??b porz??dkowych.
Regulamin nie przewiduje wszystkich wykrocze??. W wyj??tkowych sytuacjach Moderacja ma prawo kara?? r??wnie?? za szkodliwe dzia??ania nie zawarte w regulaminie.
 
§ 2. Pisanie
Zak??adaj??c nowy temat:
postaraj si??, aby jego nazwa odzwierciedla??a zawart?? w nim tre????,
sprawd?? czy robisz to w odpowiednim dziale.
Je??li za??o??ony przez Ciebie temat zosta?? zamkni??ty lub usuni??ty, skontaktuj si?? z Moderatorem Tematycznym danego dzia??u lub Moderatorem Globalnym.
Pisz??c na forum:
zachowaj kultur??, nie nadu??ywaj wulgaryzm??w oraz nie obra??aj innych u??ytkownik??w Forum,
nie powtarzaj odpowiedzi po poprzednikach je??li nie masz nic do dodania,
upewnij si??, ??e Twoja odpowied?? dotyczy tematu w??tku,
postaraj si??, aby Tw??j post by?? napisany zrozumiale i jednoznacznie. W przypadku nawi??zania do postu innego u??ytkownika zaznacz, do kogo kierujesz swoj?? odpowied??,
unikaj dw??ch post??w bezpo??rednio pod sob??, je??li chcesz co?? doda?? do swojej wypowiedzi u??yj opcji ???Edytuj post???,
szanuj prywatno???? innych u??ytkownik??w, nie pos??uguj si?? ich imionami i nazwiskami, zdj??ciami, e-mailami oraz innymi danymi, kt??re mog?? zosta?? uznane za wra??liwe, bez ich zgody.
Na Forum bezwzgl??dnie zabronione jest publikowanie tre??ci sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.
Powy??sze postanowienia dotycz?? wszystkich miejsc, w kt??rych u??ytkownik mo??e doda?? w??asn?? tre????, m.in. posty, tagi, avatary, sygnaturki, wiadomo??ci grupowe i inne niewymienione.
 
§ 3. Personalizacja konta
Ustawiaj??c sobie avatar na forum, wybierz taki, kt??ry wyra??nie odr????nia si?? od avatar??w innych u??ytkownik??w Forum.
Wybieraj??c nazw?? u??ytkownika upewnij si??, ??e nie utrudnia dyskusji na forum, tj. nie zawiera przypadkowego ci??gu znak??w lub znak??w spoza polskiego alfabetu.
 
§ 4. Zakazy i kary
Zabronione jest tworzenie nowych kont po wyrzuceniu z Forum oraz udost??pnianie danych niezb??dnych do zalogowania na inne konto.
Niedopuszczalne jest reklamowanie innych for, serwis??w, stron www, serwer??w itp. niezale??nie od ich tematyki (z wy????czeniem OTS w przeznaczonym do tego dziale).
Zabronione jest zak??adanie temat??w reklamuj??cych sposoby zarabiania pieni??dzy przez internet i/lub zach??caj??cych do brania udzia??u w tzw. piramidach finansowych.
Za z??amanie Regulaminu u??ytkownik mo??e otrzyma?? upomnienie, ostrze??enie lub bezpo??redniego bana. Nast??pstwem przekroczenia 100 punkt??w ostrze??e?? jest wyrzucenie z forum na 30 dni.
Powa??ne wykroczenia mog?? skutkowa?? permanentn?? banicj??.
 
§ 5. Postanowienia ko??cowe
Forum OTS.org.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O istotnych modyfikacjach u??ytkownicy b??d?? informowani w widocznym miejscu.
O??wiadczenie o nieprzeczytaniu Regulaminu b??dzie skutkowa??o wyrzuceniem z forum.
Zasady wchodz?? w ??ycie z dniem 04 listopada 2019 roku.
 
Niekt??re dzia??y na Forum posiadaj?? w??asne regulaminy, okre??laj??ce dodatkowe zasady tam panuj??ce. Regulaminy te powinny by?? traktowane jako rozszerzenie Regulaminu g????wnego.